تعرفه ها

آگهی نوع اول: تغییر رنگ آگهی و بالا آمدن در نتایج جستجو        10.000 تومان

آگهی نوع دوم: تغییر رنگ آگهی و بالا آمدن در نتایج جستجو+ارسال ایمیل        12.000 تومان

آگهی نوع سوم: تغییر رنگ آگهی و بالا آمدن در نتایج جستجو+ارسال ایمیل+ارسال پیامک        15.000 تومان