رهن و یا اجاره آپارتمان در تهران

رهن و یا اجاره  آپارتمان  80 متری واقع در تهران - تهران به قیمت کل (رهن) 80,000,000 تومان و قیمت واحد (اجاره) 1,200,000 تومان
رهن و یا اجاره  آپارتمان  70 متری واقع در تهران - تهران به قیمت کل (رهن) 125,000,000 تومان و قیمت واحد (اجاره) 1,000 تومان
رهن و یا اجاره  آپارتمان  58 متری واقع در تهران - تهران به قیمت کل (رهن) 16,000,000 تومان و قیمت واحد (اجاره) 600,000 تومان
رهن و یا اجاره  آپارتمان  125 متری واقع در تهران - تهران به قیمت کل (رهن) 10,000,000 تومان و قیمت واحد (اجاره) 6,000,000 تومان
رهن و یا اجاره  آپارتمان  67 متری واقع در تهران - تهران به قیمت کل (رهن) 40,000,000 تومان و قیمت واحد (اجاره) 1,000,000 تومان
رهن و یا اجاره  آپارتمان  145 متری واقع در تهران - تهران به قیمت کل (رهن) 60,000,000 تومان و قیمت واحد (اجاره) 2,100,000 تومان
رهن و یا اجاره  آپارتمان  60 متری واقع در تهران - تهران به قیمت کل (رهن) 20,000,000 تومان و قیمت واحد (اجاره) 1,200,000 تومان
رهن و یا اجاره  آپارتمان  120 متری واقع در تهران - تهران به قیمت کل (رهن) 20,000,000 تومان و قیمت واحد (اجاره) 2,500,000 تومان
رهن و یا اجاره  آپارتمان  182 متری واقع در تهران - تهران به قیمت کل (رهن) 100,000,000 تومان و قیمت واحد (اجاره) 2,200,000 تومان
رهن و یا اجاره  آپارتمان  83 متری واقع در تهران - تهران به قیمت کل (رهن) 50,000,000 تومان و قیمت واحد (اجاره) 1,200,000 تومان
رهن و یا اجاره  آپارتمان  40 متری واقع در تهران - تهران به قیمت کل (رهن) 40,000,000 تومان و قیمت واحد (اجاره) 1 تومان
رهن و یا اجاره  آپارتمان  40 متری واقع در تهران - تهران به قیمت کل (رهن) 29,000,000 تومان و قیمت واحد (اجاره) 1,000 تومان
رهن و یا اجاره  آپارتمان  70 متری واقع در تهران - تهران به قیمت کل (رهن) 30,000,000 تومان و قیمت واحد (اجاره) 900,000 تومان
رهن و یا اجاره  آپارتمان  73 متری واقع در تهران - تهران به قیمت کل (رهن) 30,000,000 تومان و قیمت واحد (اجاره) 550,000 تومان
رهن و یا اجاره  آپارتمان  55 متری واقع در تهران - تهران به قیمت کل (رهن) 50,000,000 تومان و قیمت واحد (اجاره) 0 تومان
رهن و یا اجاره  آپارتمان  160 متری واقع در تهران - تهران به قیمت کل (رهن) 150,000,000 تومان و قیمت واحد (اجاره) 1,200,000 تومان
رهن و یا اجاره  آپارتمان  48 متری واقع در تهران - تهران به قیمت کل (رهن) 40,000,000 تومان و قیمت واحد (اجاره) 0 تومان
رهن و یا اجاره  آپارتمان  85 متری واقع در تهران - تهران به قیمت کل (رهن) 70,000,000 تومان و قیمت واحد (اجاره) 30,000 تومان
رهن و یا اجاره  آپارتمان  85 متری واقع در تهران - تهران به قیمت کل (رهن) 70,000,000 تومان و قیمت واحد (اجاره) 30,000 تومان
رهن و یا اجاره  آپارتمان  85 متری واقع در تهران - شهر ری به قیمت کل (رهن) 50,000,000 تومان و قیمت واحد (اجاره) 100,000 تومان
1234