فروش آپارتمان در اصفهان

فروش  آپارتمان  110 متری واقع در اصفهان - اصفهان به قیمت کل (رهن) 600,000,000 تومان و قیمت واحد (اجاره) 5,500,000 تومان
فروش  آپارتمان  500 متری واقع در اصفهان - اصفهان به قیمت کل (رهن) 4,160,000,000 تومان و قیمت واحد (اجاره) 32,000,000 تومان
فروش  آپارتمان  132 متری واقع در اصفهان - اصفهان به قیمت کل (رهن) 600,000,000 تومان و قیمت واحد (اجاره) 4,550,000 تومان
فروش  آپارتمان  1000 متری واقع در اصفهان - خميني شهر به قیمت کل (رهن) 117,000,000 تومان و قیمت واحد (اجاره) 1,200,000 تومان
فروش  آپارتمان  65 متری واقع در اصفهان - اصفهان به قیمت کل (رهن) 130,000,000 تومان و قیمت واحد (اجاره) 2,000,000 تومان
فروش  آپارتمان  132 متری واقع در اصفهان - اصفهان به قیمت کل (رهن) 250,000,000 تومان و قیمت واحد (اجاره) 1,900,000 تومان
فروش  آپارتمان  123 متری واقع در اصفهان - ملک شهر به قیمت کل (رهن) 325,000,000 تومان و قیمت واحد (اجاره) 2,650,000 تومان
فروش  آپارتمان  91 متری واقع در اصفهان - اصفهان به قیمت کل (رهن) 470,000,000 تومان و قیمت واحد (اجاره) 5,165,000 تومان
فروش  آپارتمان  104 متری واقع در اصفهان - اصفهان به قیمت کل (رهن) 260,000,000 تومان و قیمت واحد (اجاره) 2,550,000 تومان
فروش  آپارتمان  0 متری واقع در اصفهان - كاشان به قیمت کل (رهن) 0 تومان و قیمت واحد (اجاره) 0 تومان
فروش  آپارتمان  73 متری واقع در اصفهان - ملک شهر به قیمت کل (رهن) 150,000,000 تومان و قیمت واحد (اجاره) 0 تومان
فروش  آپارتمان  77 متری واقع در اصفهان - ملک شهر به قیمت کل (رهن) 155,000,000 تومان و قیمت واحد (اجاره) 0 تومان
فروش  آپارتمان  85 متری واقع در اصفهان - فولاد شهر به قیمت کل (رهن) 75,000,000 تومان و قیمت واحد (اجاره) 0 تومان
فروش  آپارتمان  78 متری واقع در اصفهان - شهرضا به قیمت کل (رهن) 40,000,000 تومان و قیمت واحد (اجاره) 0 تومان