فروش آپارتمان در تهران

فروش  آپارتمان  127 متری واقع در تهران - تهران به قیمت کل (رهن) 925,000,000 تومان و قیمت واحد (اجاره) 7,283,000 تومان
فروش  آپارتمان  74 متری واقع در تهران - تهران به قیمت کل (رهن) 200,000,000 تومان و قیمت واحد (اجاره) 2,700,000 تومان
فروش  آپارتمان  67 متری واقع در تهران - تهران به قیمت کل (رهن) 150,000,000 تومان و قیمت واحد (اجاره) 2,240,000 تومان
فروش  آپارتمان  84 متری واقع در تهران - تهران به قیمت کل (رهن) 500,000,000 تومان و قیمت واحد (اجاره) 5,950,000 تومان
فروش  آپارتمان  87 متری واقع در تهران - تهران به قیمت کل (رهن) 609,000,000 تومان و قیمت واحد (اجاره) 7,000,000 تومان
فروش  آپارتمان  86 متری واقع در تهران - تهران به قیمت کل (رهن) 600,000,000 تومان و قیمت واحد (اجاره) 6,975,000 تومان
فروش  آپارتمان  86 متری واقع در تهران - تهران به قیمت کل (رهن) 600,000,000 تومان و قیمت واحد (اجاره) 6,975,000 تومان
فروش  آپارتمان  86 متری واقع در تهران - تهران به قیمت کل (رهن) 600,000,000 تومان و قیمت واحد (اجاره) 6,975,000 تومان
فروش  آپارتمان  296 متری واقع در تهران - تهران به قیمت کل (رهن) 65,000,000 تومان و قیمت واحد (اجاره) 2,300,000 تومان
فروش  آپارتمان  275 متری واقع در تهران - تهران به قیمت کل (رهن) 475,000,000 تومان و قیمت واحد (اجاره) 2,600,000 تومان
فروش  آپارتمان  99 متری واقع در تهران - تهران به قیمت کل (رهن) 658,000,000 تومان و قیمت واحد (اجاره) 6,650,000 تومان
فروش  آپارتمان  38 متری واقع در تهران - تهران به قیمت کل (رهن) 117,000,000 تومان و قیمت واحد (اجاره) 3,100,000 تومان
فروش  آپارتمان  64 متری واقع در تهران - تهران به قیمت کل (رهن) 158,000,000 تومان و قیمت واحد (اجاره) 2,500,000 تومان
فروش  آپارتمان  54 متری واقع در تهران - تهران به قیمت کل (رهن) 200,000,000 تومان و قیمت واحد (اجاره) 3,700,000 تومان
فروش  آپارتمان  92 متری واقع در تهران - تهران به قیمت کل (رهن) 380,000,000 تومان و قیمت واحد (اجاره) 4,130,000 تومان
فروش  آپارتمان  65 متری واقع در تهران - تهران به قیمت کل (رهن) 4,568 تومان و قیمت واحد (اجاره) 568 تومان
فروش  آپارتمان  95 متری واقع در تهران - تهران به قیمت کل (رهن) 470,000,000 تومان و قیمت واحد (اجاره) 4,950,000 تومان
فروش  آپارتمان  63 متری واقع در تهران - تهران به قیمت کل (رهن) 310,000,000 تومان و قیمت واحد (اجاره) 4,920,000 تومان
فروش  آپارتمان  70 متری واقع در تهران - تهران به قیمت کل (رهن) 255,000,000 تومان و قیمت واحد (اجاره) 3,650,000 تومان
فروش  آپارتمان  197 متری واقع در تهران - تهران به قیمت کل (رهن) 2,758,000,000 تومان و قیمت واحد (اجاره) 14 تومان
12345678910...