فروش تجاری

فروش  تجاری  145 متری واقع در گيلان - رشت به قیمت کل (رهن) 700,000,000 تومان و قیمت واحد (اجاره) 2,500,000 تومان
فروش  تجاری  145 متری واقع در گيلان - رشت به قیمت کل (رهن) 700,000,000 تومان و قیمت واحد (اجاره) 2,500,000 تومان
فروش  تجاری  550 متری واقع در قزوين - آبيك به قیمت کل (رهن) 1,000,000,000 تومان و قیمت واحد (اجاره) 1,100,000 تومان
فروش  تجاری  0 متری واقع در تهران - ملارد به قیمت کل (رهن) 3,150,000,000 تومان و قیمت واحد (اجاره) 700,000 تومان
فروش  تجاری  0 متری واقع در كرمان - شهر بابك به قیمت کل (رهن) 300,000,000 تومان و قیمت واحد (اجاره) 35,000 تومان
فروش  تجاری  0 متری واقع در هرمزگان - قشم به قیمت کل (رهن) 494,000,000 تومان و قیمت واحد (اجاره) 19,000,000 تومان
فروش  تجاری  530 متری واقع در تهران - تهران به قیمت کل (رهن) 15,000,000,000 تومان و قیمت واحد (اجاره) 30 تومان
فروش  تجاری  28 متری واقع در تهران - تهران به قیمت کل (رهن) 4,200,000,000 تومان و قیمت واحد (اجاره) 150,000,000 تومان
فروش  تجاری  700 متری واقع در تهران - تهران به قیمت کل (رهن) 3,500,000,000 تومان و قیمت واحد (اجاره) 5,000,000 تومان