فروش کلنگی

فروش  کلنگی  0 متری واقع در تهران - تهران به قیمت کل (رهن) 9,000,000,000 تومان و قیمت واحد (اجاره) 9,000,000 تومان
فروش  کلنگی  0 متری واقع در تهران - تهران به قیمت کل (رهن) 870,000,000 تومان و قیمت واحد (اجاره) 4,500,000 تومان
فروش  کلنگی  0 متری واقع در تهران - تهران به قیمت کل (رهن) 1,200,000 تومان و قیمت واحد (اجاره) 12,000 تومان
فروش  کلنگی  0 متری واقع در آذربايجان شرقي - مراغه به قیمت کل (رهن) 5,550,000,000 تومان و قیمت واحد (اجاره) 7,500,000 تومان
فروش  کلنگی  0 متری واقع در تهران - تهران به قیمت کل (رهن) 5,700,000,000 تومان و قیمت واحد (اجاره) 11,500,000 تومان
فروش  کلنگی  0 متری واقع در تهران - تهران به قیمت کل (رهن) 2,400,000,000 تومان و قیمت واحد (اجاره) 11,500,000 تومان
فروش  کلنگی  207 متری واقع در تهران - تهران به قیمت کل (رهن) 2,400,000,000 تومان و قیمت واحد (اجاره) 11,500,000 تومان
فروش  کلنگی  0 متری واقع در تهران - تهران به قیمت کل (رهن) 848,000,000 تومان و قیمت واحد (اجاره) 4,000,000 تومان
فروش  کلنگی  64 متری واقع در تهران - تهران به قیمت کل (رهن) 140,000,000 تومان و قیمت واحد (اجاره) 2,200,000 تومان
فروش  کلنگی  375 متری واقع در گيلان - رشت به قیمت کل (رهن) 637,500,000 تومان و قیمت واحد (اجاره) 1,700,000 تومان
فروش  کلنگی  120 متری واقع در تهران - تهران به قیمت کل (رهن) 1,600,000,000 تومان و قیمت واحد (اجاره) 8,510,000 تومان
فروش  کلنگی  165 متری واقع در تهران - تهران به قیمت کل (رهن) 3,200,000,000 تومان و قیمت واحد (اجاره) 16,000,000 تومان
فروش  کلنگی  165 متری واقع در تهران - تهران به قیمت کل (رهن) 3,200,000,000 تومان و قیمت واحد (اجاره) 16,000,000 تومان