خبر : پیش بینی وضعیت ساخت و ساز در نیمه دوم امسال

1394/06/31
2

خلاصه خبر: به گفته بازرس انجمن صنفی انبوه سازان مسکن استان تهران، وضعیت ساخت و ساز در نیمه دوم امسال مربوط است به عملکرد دستگاه های ذیربط و باید گفت این وضعیت در نیمه دوم سال سخت تر خواهد بود.

شرح خبر:

محمد مهدی مافی در این خصوص اظهار داشت در ابتدای امسال وضعیت بدتری را پیش بینی می کردم، اما شرایط بهتری در بازار مسکن دیده شد و احتمالا وضعیت در نیمه دوم سال به دلیل چند شاخصه اصلی سخت تر خواهد بود.

در نیمه اول سال موضوع مالیات ها وضعیت را برای فروشندگان خرد سخت تر کرد و این سختی اقتصاد به مسکن هم کشیده شد. موضوع سود بانکی هم تاثیر قابل توجهی گذاشت که البته با کاهش زیاد سودهای بانکی هم موافق نیستم.

به نظر می رسید با کم شدن نرخ سودهای بانکی در نیمه اول امسال، سپرده ها به بخش تولید هدایت شوند و در مقابل سفته بازی و سوداگری در مسکن کاهش یابد که این امر اجرایی نگردید.

ایشان در ادامه اظهار کرد: همین اتفاقات باعث خواهد شد که در نیمه دوم امسال وضع سخت تر گردد که امیدوارم افزایش قیمت مسکن ایجاد نشود.

وی افزود: دولت باید شرایطی فراهم کند و برنامه ریزی هایی داشته باشد، تا با ایجاد تولید و افزایش توان اقتصادی در راستای ساخت و ساز حرکت کند. باید راهکاری برای فاصله میان قیمت تمام شده مسکن  و عرضه صورت گیرد تا مدت زمان صاحب خانه شدن کاهش یابد. در حال حاضر مدت انتظار خرید مسکن تقریبا 14.5 سال است که در کشورهای توسعه یافته این عدد به 5 رسیده است و باید با برنامه ریزی ها و شاخص های پیش گرفته شده این عدد به 10 سال کاهش یابد.

کلیدواژه ها : وضعیت مسکن و ساخت و ساز
منبع خبر :